Indian History

Bhakti Movement

  • Ramananda, Kabir, Nanak, Vallabhacharya, Namadeva, Chaitanya were prominent in the Bhakti Movement.
  • Chaitanya promoted the cult of Krishna in Bengal.
  • Vallabhacharya propagated the cult of Krishna in Gujarat.
Next